Naar inhoud

Privacy

Hulp vragen kan gevoelig liggen. We beschouwen het als persoonlijke aangelegenheden. Je mag van ons verwachten dat wij met de vragen en met alle persoonlijke gegevens zorgvuldig omgaan. Het omgaan met deze gegevens is vastgesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We houden een dossier bij van jouw vragen en het proces van het antwoord op jouw vragen. De medewerker aan wie je de vraag hebt gesteld, behandelt dit dossier. Het dossier is ook inzichtelijk voor zijn/haar collega’s die op dezelfde afdeling werken. Bij vakantie of andere afwezigheid kan een vakcollega toch met jouw vraag verder.

We praten nooit over jou met anderen of geven anderen jouw gegevens niet als je daarvoor geen toestem­ming heeft gegeven. Wij overleggen wel met hulpverleners die met ons samenwerken bij de beantwoording van jouw hulpvraag. Jouw consulent overlegt daarover en vraagt jouw toestemming daarvoor. Dossiers zijn veilig, digitaal opge­borgen en beveiligd met wachtwoorden. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Je kunt jouw dossier altijd inzien of controleren. Wanneer je om inzage vraagt, zullen wij jouw dossier laten zien. Je kunt altijd het elektronische dossier op de laptop van onze medewerker bekijken, wanneer hij/zij jou bezoekt. Ben je het niet eens met de inhoud van het dossier of met sommige delen, dan heb je het recht om deze te laten corrigeren.

Wij bewaren dossiers tot vijftien jaar na afsluiting van het laat­ste contact. Indien je bezwaar hebt tegen het zolang bewaren van jouw gegevens, kun je een verzoek indienen om jouw dossier eerder te vernietigen.

Tevredenheidsmetingen
We meten de tevredenheid van onze cliënten. We meten de tevredenheid om ons te verbeteren en om te toetsen of de verbeteringen voldoende effect hebben. Je zult van tijd tot tijd van ons de vraag krijgen de kwaliteit van onze hulpverlening op grond van jouw ervaringen te beoordelen. Bij afsluiting van een reeks werkcontacten vraagt een medewerker jouw mening. Soms vragen we telefonisch naar jouw oordeel of door middel van schriftelijke enquête. Je helpt ons door eerlijk en kritisch te reageren.

Prettige samenwerking
Wij vinden het prettig dat jij de hulp hebt ingeroepen van onze organisatie. Wij hopen dat wij door samen te praten over de verwachtingen en wensen die jij hebt, jou naar volle tevredenheid en met het juiste resultaat te kunnen helpen.

We vertrouwen op een prettige samenwerking.