Van labbekakken naar werk met de Navigator (Blog)

Sylvia Swart, regiomanager Oost-IJsseloevers en manager MEE Training en Consultancy

Van labbekakken naar werk met de Navigator
Afgelopen maand las ik op Twitter een tsunami aan reacties op het interview in de Volkskrant met Hans de Boer, voorzitter VNO NCW. Wat mij betreft waren dat terecht niet al te fraaie reacties over zijn ideeën over en benaming van mensen met een uitkering. Daarnaast was ik aardig ontstemd over zijn denkbeelden omtrent mensen met een arbeidsbeperking en met name over het feit dat hij de toegezegde banenafspraak voor mensen met een beperking min of meer bagatelliseerde. Terecht dat hij zijn excuses aanbood. Maar als hij de spreekbuis is van veel werkgevers, hoe welwillend staan werkgevers dan ten opzichte van jongeren met een beperking? Hiermee is het voor gemeenten zo mogelijk een nog grotere opgave geworden om in het kader van de participatiewet voor deze nieuwe ‘doelgroep’ een passende werkplek te vinden. Juist voor deze groep kwetsbare jongeren is het erg belangrijk om net als iedereen gewoon MEE te doen.

Mission Impossible
In die zelfde week las ik een interessant rapport over (kwetsbare) jongeren op de website van het ministerie van SWZ met als titel Buitenspel. Uit dat rapport blijkt dat de meeste kwetsbare jongeren helemaal niet in beeld zijn bij veel gemeenten. Dan wordt de belangrijke doelstelling van het kabinet, het vergroten van de participatie van jongeren, bijna een mission impossible. Per jaar verlaten in Nederland rond de 6500 jongeren de PrO en VSO scholen. Deze jongeren hebben allemaal in meer of mindere mate een vorm van een arbeidsbeperking. Wat niet maakt dat ze geen van allen het wettelijk minimumloon zouden kunnen verdienen, maar een grote groep zal daar toch onder blijven. Ook op andere vormen van onderwijs zitten kwetsbare jongeren die een grotere kans hebben om langs de kant te komen staan. Dit is zowel vanuit maatschappelijk, als economisch oogpunt onwenselijk. Niet al deze jongeren vragen een uitkering aan. Toch zijn de gevolgen voor de inactiviteit net zo schadelijk op lange termijn. Het zijn jongeren die niet naar school gaan, geen werk hebben en ook geen uitkering ontvangen. In 2010 is de groep door het CBS geschat op 96.000 jongeren. Het kan gaan om spookjongeren, zwerfjongeren, jongeren met een licht verstandelijke beperking, jongeren uit de jeugdzorg of thuiszitters. In 2014 is een schatting gemaakt van het aantal spookjongeren in Nederland. Het gaat om ruim 10.000 jongeren in de groep 18 tot 26 jaar. Ze hebben te maken met schulden, criminaliteit en detentie, huisvestingsproblemen en thuisproblematiek.

Daginvulling
MEE biedt ondersteuning aan mensen met een beperking. Wij zien een groot aantal jongeren met een licht verstandelijke beperking die zich niet bij de gemeente melden, maar ook niet werken en niet naar school gaan. Zij hebben dus geen daginvulling. Ze bevinden zich in een straatcultuur waarin het niet stoer is om een uitkering aan te vragen. Een aantal van hen is al dan niet bekend geweest met Jeugdzorg. Een groot aantal jongeren die uit de jeugdzorg komen en 18+ zijn, zijn blij dat ze geen begeleiding meer krijgen en hebben het gevoel dat ze, wanneer ze zich melden voor een uitkering, weer in een situatie van begeleiding terecht komen. Bij een deel van de thuiszitters gaat het om jongeren die nog bij de ouders wonen en voor levensonderhoud steunen op de ouders. Ook is er een groep die zich wel meldt voor een uitkering. Zwerfjongeren en jongeren met een licht verstandelijke handicap haken echter snel af. Ze melden zich wel voor een uitkering, maar komen vanwege de in hun ogen complexe aanmeldingsprocedure, niet terug om een aanvraag in te dienen. Zwerfjongeren hebben vaak geen inschrijving bij de GBA of geen ID gegevens en hebben daardoor problemen bij het indienen van een aanvraag voor een uitkering. Jongeren met een licht verstandelijke handicap vinden de hoeveelheid informatie bij een aanvraag te veel of te complex. Het leidt ertoe dat ze een aanvraag niet doorzetten. Strikt genomen voor de gemeenten als uitkeringsverstrekker wellicht geen punt als je het puur op korte termijn financieel bekijkt, in het kader van schadelastbeperking. Maatschappelijk en sociaal echter onaanvaardbaar. En in het kader van preventie is deze inactiviteit een dood in de pot op de langere termijn. Doordat de Buitenspel Jongere niet actief is in het zoeken van werk of scholing loopt hij of zij het risico na verloop van tijd geen aansluiting meer te hebben op de arbeidsmarkt. Bovendien is bekend dat zij vaker te maken hebben met schulden, in de criminaliteit belanden of (jeugd)prostitutie.

Navigator
Gelukkig is er ook positief nieuws op dit vlak. Afgelopen weken waren er in het land diverse bijeenkomsten van de Programmaraad PrO-VSO, UWV en gemeenten. Ik was aanwezig bij de bijeenkomst in Assen. Daar werden de goede aansluiting tussen dit type onderwijs (scholen waar veel jongeren met een beperking onderwijs genieten) en de lokale arbeidsmarkt gepresenteerd. Met name de samenwerking tussen de school, MEE in de rol van Navigator of als schakel in Werk In Zicht, de lokale/regionale werkgevers en de samenwerking met UWV of gemeenten in een aantal lopende projecten werden geroemd om de resultaten. Een van de in het oog springende projecten is Navigator. Dit project start bij iedere potentiele Buitenspel Jongere vanuit school en maakt de verbinding met de totale leefomgeving van de jongere om samen naar het einddoel te werken: een volwaardige plaats in de maatschappij met een zinvolle dagbesteding, bij voorkeur in een baan. Bij voorkeur een zo regulier mogelijke baan bij een werkgever die wil ondernemen en deze gemotiveerde jongeren een kans wil bieden in nauwe samenwerking met jobcoaches en andere partners.

Meer weten over de Navigator? Bekijk hier het filmpje:

Bel voor meer informatie 088-633 0 633.

Voor het gehele rapport Buitenspel klik hier

Contact