Naar inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Stichting MEE Oost: de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting MEE Oost, gevestigd te Doetinchem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nr. 09138683
 2. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Stichting MEE Oost een overeenkomst van opdracht sluit.
 3. opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst zoals bedoeld sub 5. van dit artikel.
 4. overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Stichting MEE Oost en de opdrachtgever, waarin wordt aangegeven welke diensten, leveringen, dan wel nader te bepalen werkzaamheden door Stichting MEE Oost dienen te worden verricht, de tegenprestatie die de opdrachtgever daarvoor zal leveren, en de voorwaarden, de onderhavige voorwaarden daaronder begrepen, waaronder zulks dient te geschieden.
 5. totstandkoming overeenkomst: de overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding / bevestiging daarvan door Stichting MEE Oost. Hetzelfde geldt voor wijziging van de overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke aanbiedingen / offertes en overeenkomsten tussen (een toekomstig) opdrachtgever en Stichting MEE Oost. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst en/of afwijkingen van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden wordt bepaald, binden Stichting MEE Oost alleen indien en voor zover Stichting MEE Oost deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij Stichting MEE Oost partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen, prijsopgaven en offertes; totstandkoming overeenkomst

 1. Alle door Stichting MEE Oost uitgebrachte aanbiedingen, prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Stichting MEE Oost kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon of had moeten begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst door Stichting MEE Oost te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. De kosten verbonden aan het uitbrengen van aanbiedingen en de daarbij behorende bescheiden, zullen, indien de opdracht aan Stichting MEE Oost wordt verstrekt, niet in rekening worden gebracht; in alle andere gevallen kunnen deze kosten aan de potentiële opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Aanbiedingen, prijsopgaven en offertes zijn gebaseerd op de door de (potentiële) opdrachtgever verstrekte gegevens en specificaties. De (potentiële) opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van bedoelde gegevens en specificaties, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien de (potentiële) opdrachtgever Stichting MEE Oost niet tijdig, onvolledig of onjuiste informatie verschaft, is hij aansprakelijk voor de eventuele extra kosten en/of schaden die hieruit voor Stichting MEE Oost voortvloeien.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verstrijkt de geldigheid van een door Stichting MEE Oost uitgebrachte offerte na 30 dagen, gerekend vanaf de dagtekening van de offerte.
 7. Indien de aanvaarding door de (potentiële) opdrachtgever afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Stichting MEE Oost daaraan niet gebonden, tenzij Stichting MEE Oost uitdrukkelijk schriftelijk met de wijziging instemt.
 8. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment zoals vermeld in artikel 1. sub e. van deze Voorwaarden, ook indien de opdrachtgever een offerte/aanbieding van de zijde van Stichting MEE Oost als zodanig heeft geaccepteerd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Stichting MEE Oost zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; een en ander op grond van de op het moment van afsluiten van de overeenkomst bekende stand der wetenschap.
 2. De in de offerte en/of overeenkomst opgegeven termijnen waarbinnen diensten worden verricht zijn door Stichting MEE Oost naar beste weten bepaald en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd levert voor opdrachtgever in geen geval een recht op schadevergoeding op, dan wel een grond om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan Stichting MEE Oost ter beschikking zijn gesteld.
 4. Stichting MEE Oost behoudt zich het recht voor, derden in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Stichting MEE Oost blijft in dat geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de ingeschakelde derden.
 5. Indien door Stichting MEE Oost in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste en/of benodigde faciliteiten.
 6. Stichting MEE Oost is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Stichting MEE Oost de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle informatie, gegevens en bescheiden, die Stichting MEE Oost naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeenkomst tijdig en volledig ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stichting MEE Oost zijn verstrekt, heeft Stichting MEE Oost het recht de uitvoering van de overeenkomst – na schriftelijk rappel - op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Opdrachtgever zal Stichting MEE Oost onverwijld schriftelijk informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 9. Stichting MEE Oost is te allen tijde gerechtigd prijsstijgingen als gevolg van wijziging van wet- of regelgeving, stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc., die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, aan de opdrachtgever door te berekenen zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de overeenkomst om die reden te ontbinden. Stichting MEE Oost zal de opdrachtgever ten minste 14 dagen tevoren schriftelijk van gewijzigde tarieven in kennis stellen.

Artikel 5.  Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt bij de voltooiing van de verstrekte en aanvaarde opdracht.
 2. Stichting MEE Oost is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:
  1. de opdrachtgever de verplichtingen uit te overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Stichting MEE Oost ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever diens verplichtingen niet zal nakomen; door vertraging van de zijde van
  3. de opdrachtgever niet langer van Stichting MEE Oost kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities wordt nagekomen;
  4. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of er zich
  5. anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stichting MEE Oost kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stichting MEE Oost op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij opschorting behoudt Stichting MEE Oost zijn aanspraken uit de wet en uit de overeenkomst.
 4. Indien Stichting MEE Oost tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten ten gevolge daarvan op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding van de overeenkomst aan de opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Stichting MEE Oost recht op vergoeding van alle schade die daardoor direct dan wel indirect is ontstaan.
 6. Stichting MEE Oost is bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. aan de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
  3. de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd dan wel beëindigd;
  4. de onderneming van opdrachtgever overgaat naar een nieuwe onderneming en/of van eigenaar verandert;
  5. conservatoir of executoriaal (derden-)beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de opdrachtgever.
 7. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen en documenten die toebehoren aan de andere partij onverwijld tegen bewijs van kwijting aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 7. Overmacht

 1. Stichting MEE Oost is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien nakoming ge- of verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stichting MEE Oost geen invloed kan uitoefenen maar waardoor Stichting MEE Oost redelijkerwijs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: ziekte van personeel, werkstaking, overmacht aan de zijde van in te schakelen derden van wie Stichting MEE Oost bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
 3. Stichting MEE Oost kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden na het intreden van de overmachtsituatie, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
 4. Indien Stichting MEE Oost bij het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Stichting MEE Oost gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en reclame

 1. Betaling door opdrachtgever dient zonder enige aftrek of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Stichting MEE Oost aan te wijzen bankrekening.
 2. Bij overschrijding van de onder 1. genoemde termijn, is opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over de verschuldigde som een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Daarnaast komen de volledige kosten van invordering,  nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom inclusief rente, onverminderd het recht van Stichting MEE Oost de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Stichting MEE Oost gemaakte kosten, ook indien deze de (wettelijke) forfaitaire bedragen te boven gaan.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van hetgeen hij uit hoofde van de factuur aan Stichting MEE Oost verschuldigd is. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de verplichting tot betaling niet op.
 4. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Stichting MEE Oost aanleiding geeft, is Stichting MEE Oost gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aanvullende zekerheid stelt in een door Stichting MEE Oost te bepalen vorm en/of een voorschot verstrekt. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen of een voorschot te verstrekken, is Stichting MEE Oost gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Stichting MEE Oost uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 5. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 6. Bezwaren met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd aan Stichting MEE Oost te worden gemeld binnen 8 dagen nadat de omstandigheden waarover wordt gereclameerd zich hebben voorgedaan of de opdrachtgever de betreffende factuur heeft ontvangen.
 7. Ingeval van een terechte reclame is Stichting MEE Oost gehouden tot het binnen een redelijke termijn herstellen van fouten dan wel tot (gedeeltelijke) restitutie van de vergoeding, zulks naar keuze van Stichting MEE Oost.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijke informatie

 1. Stichting MEE Oost en de opdrachtgever nemen, ook na de beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die zij bij de totstandkoming en bij de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar beschikbaar stellen en hebben gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter is aangegeven, resp. redelijkerwijze dient te of had moeten worden aangenomen.
 2. Informatie over de werkwijze en de aanpak van Stichting MEE Oost wordt alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting MEE Oost door de opdrachtgever ter kennis gebracht van derden.
 3. Stichting MEE Oost zal door haar ingeschakelde medewerkers er uitdrukkelijk op wijzen dat zij tot geheimhouding verplicht zijn. Stichting MEE Oost is echter niet aansprakelijk voor schending van een geheimhoudingsplicht door een medewerker, als Stichting MEE Oost aannemelijk kan maken deze schending redelijkerwijs niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot het door Stichting MEE Oost krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materiaal te allen tijde bij Stichting MEE Oost berusten.
 2. Het materiaal is uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de opdrachtgever. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting MEE Oost. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten/producten te verveelvoudigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 4. Stichting MEE Oost behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. De opdrachtgever garandeert Stichting MEE Oost dat door gebruik van de aan Stichting MEE Oost ter beschikking gestelde gegevens, zoals kopij, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, software, en informatiedragers van welke aard ook, geen inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten welke derden kunnen doen gelden. De opdrachtgever vrijwaart Stichting MEE Oost zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken door derden te dienaangaande.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Stichting MEE Oost is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de uitvoering van de opdracht en/of in verband met de implementatie van adviezen van Stichting MEE Oost, tenzij deze schade is een gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting MEE Oost.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van Stichting MEE Oost beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, dan wel tot het bedrag dat in het betreffend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, indien dit hoger is. Stichting MEE Oost is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst of verminderde omzet).
 3. De in lid 2 neergelegde aansprakelijkheidsbeperking geldt mede ten aanzien van de door Stichting MEE Oost bij de uitvoering ingeschakelde derden.

Artikel 12. Contractsoverneming, vrijwaring

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige verplichting uit de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Stichting MEE Oost hiermee schriftelijk akkoord gaat. Stichting MEE Oost is gerechtigd aan die toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante betalingsverplichtingen uit de overeenkomst aan derden op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde(n) aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Stichting MEE Oost voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de opdracht of de implementatie van adviezen van Stichting MEE Oost, alsmede voor de kosten die Stichting MEE Oost in verband daarmee maakt.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Stichting MEE Oost voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever aan Stichting MEE Oost onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Stichting MEE Oost.

Artikel 13. Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 14. Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Stichting MEE Oost en de door Stichting MEE Oost bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden één jaar nadat het schadeveroorzakende feit of de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Indien sprake is van een reeks feiten en/of gebeurtenissen, vangt de verjaringstermijn aan op de dag na het eerste feit of de eerste gebeurtenis in de reeks.

Artikel 15. Verbod overname personeel

 1. Het is de opdrachtgever en Stichting MEE Oost niet toegestaan medewerkers, hieronder begrepen de derden die worden ingezet door Stichting MEE Oost, al dan niet van een wederpartij, betrokken bij de uitvoering van de opdracht, in dienst te nemen dan wel met deze medewerkers over indiensttreding te onderhandelen, tenzij in overleg en na toestemming van die wederpartij.
 2. Bij overtreding van de bepaling in het eerste lid is een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 25.000 Euro per gebeurtenis. 

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage, doch niet dan nadat is gebleken dat partijen niet in staat zijn in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Artikel 17. Slotbepalingen

 1. Deze Voorwaarden zijn op 19 oktober 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, kantoor  Arnhem, onder nummer 9138683.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Stichting MEE Oost.